Page 21

Conpot_nr_2_2017

avloppsrening och uppvärmning på ett ställe vilket ger logistiska fördelar för verksamheter Borås Energi och Miljös kommunikationschef Jonas Holmberg. Oy levererar den yttre bränslehanteringen som matar in träflisen i pannan. Ett kontrollrum Långt gången är byggnationen av en 400 kva-dratmeter stor personal- och kontrollrumsbygg-nad i tre plan som Serneke uppför. Alla anlägg-ningar på Sobacken kommer därmed att skötas från ett enda kontrollrum. Avloppsreningsverket levereras av Veolia Wa-ter Technologies och ska stå klart hösten 2018 också det. Det blir Veidekke som drar ledningarna mel-lan Sobacken och staden där avloppsvatten ska pumpas ut och värme ledas in till staden. Vär-men går i en stor huvudvärmeledning till den knutpunkt inne i staden från vilket fjärrvärme-ledningarna sedan utgår till anslutna fastigheter. – Avloppet pumpas upp till Sobacken som lig-ger högre än staden men sedan utnyttjar vi lä-gesenergin när det renade avloppsvattnet leds ut i Viskan via en turbin som producerar el, säger Jonas Holmberg. 21 Genom att bygga dessa stora anläg gningar samtidigt på samma plats vinner vi en del synergier. Dels under byggtiden men när allt är klart kan vi bland annat värma en del processflöden till avloppsreningsverket. - Jonas Holmberg. “ Conpot nr 2/2017


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above