Page 23

Conpot_nr_2_2017

Stöd ska öka byggandet Flera investeringsstöd har införts för att öka byggandet i landet. Under 2017 går det att söka nya statliga bostadsstöd hos länstyrel-serna. – Det är mycket glädjande att regeringen gör de här stora satsningarna på byggande. Ett ökat bo-stadsbyggande är avgörande för framtiden, säger Kajsa Palo, chef för enheten för samhällsplane-ring på Länsstyrelsen Skåne. Stöden kan i första hand sökas av bostads- företag, kommuner, kommunala och privata bo-stadsbolag samt byggnadsentreprenörer. Men även stiftelser, ekonomiska föreningar eller an-dra som uppfyller kraven kan beviljas stöd. Syftet med stöden är att stimulera bostadsbyggandet samt renovering och energieffektivisering i vissa områden. Främst för hyres- och studentbostäder Stödet är främst avsett för att bygga hyresbos-täder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöden kan ges för nybyggnad, till-byggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbo-stadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. Redan påbörjade projekt kan söka stöd senast 28 februari 2017. Det gäller för bostäder som påbörjades senast 25 mars 2015. För dem som inte har börjat bygga finns ett långsiktigt stöd för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 2,7 miljarder kronor i stöd och 3,2 mil-jarder årligen 2018 till 2020. Olika stödnivåer Stödnivåerna varierar i olika delar av landet. Som exempel är stödet i Malmöregionen 5 300 kronor per kvadratmeter. Fullt stöd lämnas till lägenheter upp till 35 kvadratmeter, medan stö-det halveras för lägenhetsytor 36 till 70 kvadrat-meter. Det finns även stöd till äldrebostäder. 23 Det stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Här har egentligen tåget gått för inom det programmet kan man ansöka om projekt som inleddes senast 1 januari 2016. I budgetpropositionen för 2017 föreslog reger-ingen 300 miljoner kronor för 2017 och 400 mil-joner årligen under 2018 till 2020. Stödet inför-des 2016, då 150 miljoner kronor avsattes. Stöd för renovering Fastighetsägare kan även söka stöd för att re-novera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgäs-terna. Regeringen avsatte 800 miljoner kronor under 2016 för stödet. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit en miljard kronor årli-gen för 2017 till 2020. CERTIFIERAD TILLVERKNING LEVERANS INOM 2 VECKOR Tel 0321-53 02 80 info@timmele.com Fax 0321-53 02 89 www.timmele.com Gunnarsgårdsv. 12 523 72 Timmele KOMPRESSORER BESIKTNINGSFRIA Kompressor 5,5HK 100L tank/8 bar: 4500kr+ moms Kompressor 7,5HK 2x80L tank/8 bar/3 cyl: 7500kr+ moms Batteriladdare 12-24/ 2200W/27kg 1400kr+ moms www.bengtsbilmaskiner.se Conpot nr 2/2017 0701807373


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above