Page 4

Conpot_nr_2_2017

44 Utgivare: Agrar AB Hovbydal 291 91 Kristianstad Ansvarig utgivare: Anders Niléhn Tel: 070-630 68 77 anders@agrar.nu www.conpot.se Tel. vxl: 044-23 71 80 VD: Anders Niléhn Tryckeri: AM-tryck & reklam, Hässleholm Layout: Jonna Persson 072-373 47 75 jonna@agrar.nu Annons: Måns Niléhn 070-614 32 81 mans@agrar.nu Annonsmaterial mailas till: annons@conpot.se Bank: Länsförsäkringar Bank Bankgiro: 5242-9180 Org. nr: 556546-7403 ISSN 2001-1601 Smidig maskin vid vägbygge i stan Liebherr pumpar betongen högt Silvermedalj till Case Omslagsfoto: Anders Niléhn Målgrupp: Anläggning, Bygg, Grönyta, Entreprenadmaskiner. Statliga stöd får fart på byggandet INNEHÅLL 6 18 28 ” Tema: Återvinning och ”Bygg” ” Produktnytt” miljö” 4 Ledare och innehåll 6 Tema: Återvinning och miljö 8 Marknad 12 Case 18 Bygg 24 Utmärkelser 26 Vägbygge 28 Produktnytt 34 Branschnytt 36 Magasinet 38 Utgivningsplan LEDARE Conpot nr 2/2017 Stöden kan i första hand sökas av bo-stadsföretag, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag samt bygg-nadsentreprenörer. Men även stiftel-ser, ekonomiska föreningar eller andra som uppfyller kraven kan beviljas stöd. Syftet med stöden är att stimulera bo-stadsbyggandet samt renovering och energieffektivisering i vissa områden. Stödet är främst avsett för att bygga hyresbostäder i områden med befolk-ningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stö-den kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbo-stadshus och småhus så länge upplåtel-seformen är hyresrätt. Sök dessa stöd och bygg, ni som kan. Nr 2-2017 årgång 24 Ny bandlastare från Caterpillar TEMA Återvinning & miljö DIN ENTREPRENADTIDNING INOM ANLÄGGNING, BYGG, PARK OCH GRÖNYTA En fastighet är för de flesta en säker tillgång. Det kan vara villan man bor i, ett hyreshus eller en industrifastighet i firman. Under de senaste åren har alla som äger fastigheter fått se sina tillgångar öka markant i takt med prisökningar på fastigheter. Självklart har det extremt låga rän-teläget en avgörande betydelse för prisökningarna på fastigheter. Därmed måste man fråga sig hur länge kan räntan fortsätta att ligga på dagens låga nivåer? Tyvärr är det ingen som kan svara på det! De ekonomer vi på Conpot inter-vjuade för snart tio år sedan och som då sade att räntan naturligtvis kommer att stiga inom kort, då ingen vill låna ut pengar till dagens nivå, de hade totalt Anders Niléhn, chefredaktör Conpot fel. I stället har räntan fortsatt neråt. I Japan har man haft negativ ränta i 18 år och ingen vet hur man ska komma ur det. Vi kan således konstatera att ing-en vet vad som händer med räntan framöver. Men mitt i detta lågränteläge har vi trots allt en stor bostadsbrist i Sverige och det kan ju tyckas märk-ligt. Varför är det inte fler entreprenö-rer inom anläggning och bygg som uppför egna flerfamiljshus och hyr ut. Nu vill staten få fart på byggandet och rätta till i bostadsbristen. Flera investeringsstöd har införts för att öka byggandet i landet. Un-der 2017 går det att söka tre nya statliga bostadsstöd.


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above