Page 6

Conpot_nr_2_2017

46 Tema: Återvinning och miljö Av Tomas Nilsson Conpot nr 2/2017 Nu börjar också modernare hus rivas och de kan innehålla ”moderna” material som visat sig vara farliga och nu är förbjudna. Då är det viktigt att miljöinventeringen är tydlig. Inte minst för att man inte ska behöva hantera ofarligt material som om det vore farligt. Constructivate - effektiv återvinning Chalmers Industriteknik har av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, beviljats åtta miljoner kronor för att gene-rera kunskap och lösningar för en bättre hantering av avfall från byggen och byggnadsriv-ning. Projektet kallas Construc-tivate och bedrivs tvärveten-skapligt och över flera sektorer. GÖTEBORG CONPOT Foto: Tomas Nilsson Foto: Tomas Nilsson Utmaningarna idag när det gäller återvinning på byggen och vid riv-ning är kunskap och tydlighet. Det fungerar bra i många fall med det finns också otydligheter som gör återvinningen mindre effektiv. Vid rivning, som i allmänhet ut-förs av en underentreprenör, görs en miljöinventering av rivnings-objektet ibland med formuleringar som ”kan innehålla farligt material”. – Man ska inte generalisera med det förekommer. I praktiken kan det innebära att stora mängder ofarligt rivningsavfall hanteras som om det vore farligt. Det blir kost-samt, säger projektledare Johan Felix på Chalmers Industriteknik. Mer än kostsamt Och det kostar inte bara mer att hantera. Möjligheterna att få in-täkter från återvinning försvinner också. Värdet på återvinning av vissa byggnadsmaterial som t ex metaller är en inte oväsentlig faktor i rivningskalkylerna idag. – Det finns rivningsfirmor som lägger ut bilder från objekten på sina hemsidor för att se om det kan finnas någon köpare. När det gäller komponenter finns det också verk-samheter som Kompanjonen och Återbruket för begagnat byggmate-rial, säger Johan Felix. Regelverken kan också vara ett problem. Kanske inte reglerna i sig men tolkningarna och terminolo-gin överensstämmer inte alltid mel-lan olika myndigheter. Högre nivå Problemet är normalt inte att fö-retagen försöker smita undan utan snarare tvärt om. Otydligheterna innebär att man håller en högre nivå än nödvändigt. När det gäller nybyggen är det lite


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above