Page 7

Conpot_nr_2_2017

7 Foto: Tomas Nilsson Foto: Tomas Nilsson Ett nyare hus från skarven sent 60-tal rivs, byggt strax före den första mil-jöskyddslagen trädde i kraft. Vad innehåller fogmassor och isolering? Det är ovanligt att företagen försöker smita undan, i stället hanteras ofarligt gods som om det vore farligt till högre kostnad och då kan det dessutom inte återvinnas. Conpot nr 2/2017 I stadskärnor kan det vara trångt. Det försvårar återvinningen vid såväl byggen som rivning om man inte får plats för återvinningscontainrarna. ”Kan innehålla farligt gods”. Sådana formuleringar i miljöinventeringen gör att de här rören som skulle kunna återanvändas kanske i stället fick behandlas som farligt material. Foto: Tomas Nilsson enklare. Det är ju ”nytt” material som blir avfall och man vet i regel vad det innehåller. Beställer mer än nödvändigt – Här är problemet logistik och tidtabeller. För att undvika att hela bygget blir stående vid en utebli-ven leverans beställer man gärna lite mer än nödvändigt. Överblivet byggmaterial utsätts ibland för vä-der och vind på byggplatsen och på fuktigt material som trä kan lätt mögel utvecklas, vilket gör att man inte vågar använda det sedan så det eldas i stället, säger Johan Felix. Forskningsarbetet på Chalmers sker i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Teknis-ka Forskningsinstitut och Swerea IVF. Från industrin deltar en rad företag bland annat NCC och Peab men även miljöförvaltningen i Gö-teborgs stad. Under arbetet kom-mer man också att göra fallstudier och testa nya lösningar ”ute i verk-ligheten”. Projektet är uppdelat i sex sam-verkande arbetspaket. Ett paket består av en nuläges-analys av byggprocessen, ett stu-derar framtida bygg- och materi-altrender och deras inverkan på byggavfallshanteringen, ett ser på nya processer och procedurer för materialåtervinning för att uppgra-dera och hitta avsättning för olika materialtyper, ett behandlar logis-tik- och transportfrågor, ett ser på effektiva styrmedel och slutligen ar-betar man också med systemanalys utvärdering av miljöpåverkan och miljönytta av det som görs i de öv-riga arbetspaketen.


Conpot_nr_2_2017
To see the actual publication please follow the link above