Page 34

ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened

Lansio eich cychod pleser neu jet-sgi? Mae Cyngor Môn yn rheoli nifer o lithrfeydd a jetis ar draws yr ynys. Gellir gweld manylion pellach ar leoliadau’r rhain i gyd a’n gofynion ar gyfer lansio pob math o gychod yn www.ynysmon.gov.uk/morwrol Yn ogystal, rydym yn rheoli’r traethau o fri o amgylch Ynys Môn gan gynnwys y gwasanaethau wardeiniaid traeth tymhorol sy’n gweithredu’n ystod misoedd yr haf. Manylion Cyswllt Dim mewn Argyfwng Cyngor Sir Ynys Môn: 01248 750057 www.ynysmon.org.uk Beth sy´n gwneud ein traethau ni´n wahanol i´r gweddill? Mae’r rhan fwyaf o arfordir Ynys Môn oddi mewn i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), ac o’r herwydd mae ganddo un o’r tirweddau mwyaf unigryw, deniadol ac amrywiol yn Ynysoedd Prydain. Mae’r dirwedd yn cynnwys clogwyni isel bob yn ail â thraethau bychain mewn cilfachau a thraethau o gerrig crynion; clogwyni calchfaen serth a thraethau o dywod mân rhyngddynt, a thwyni tywod yn ymestyn am bellteroedd. Ond nid dyna’r cwbl. Mae’r ynys gyfan wedi cael ei chydnabod yn Geoparc Byd-eang UNESCO felly mae Ynys Môn yn enwog trwy’r byd fel canolfan ragoriaeth am ein daeareg, gyda’i tharddiad tectonig anhygoel, sy’n crynhoi dechreuad y Ddaear a’i phwysigrwydd y_n ein system blanedau. Launching your pleasure craft, boat or jet-ski? Anglesey Council manages a number of slipways and jetties across the island. Further details on all these locations and our requirements to launch all craft can be found on www.anglesey.gov.uk/maritime In addition, we manage the award-winning beaches around Anglesey including the seasonal beach warden service operating during the main summer months. Non-emergency Contact Details Isle of Anglesey council: 01248 750057 www.anglesey.gov.uk What sets our beaches apart from the rest? The Isle of Anglesey’s Coastline is mainly within an Area of Outstanding Natural Beauty (AONB), and as such has one of the most distinctive, attractive and varied landscapes in the British Isles. These include low cliffs alternating with coves and pebble beaches; sheer limestone cliffs interspersed with fine sandy beaches; and stretches of sand dunes with beaches. But that’s not all. Having the whole island recognised as a UNESCO Global Geopark, the isle of Anglesey is now world renowned centre of excellence for our geology, with its amazing tectonic origin, encapsulates the origin of the Earth and its importance within _our planetary system.


ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened
To see the actual publication please follow the link above