Page 35

ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened

Dogs are currently banned from areas at seven of Anglesey´s beaches. Signs are located at all the beaches with maps indicating the ban area and at each location it is still possible for dogs and their owners to enjoy the beach. At which beaches do dog restrictions apply? › Beaumaris › Benllech › Cemaes Bay › Llanddwyn, Newborough › Llanddona › Porth Dafarch › Trearddur Bay What about walking my dog on the promenade? At Benllech, Cemaes Bay and Trearddur Bay dogs must be kept on their leads on the promenades. When do these restrictions apply? These restrictions apply 1st May to 30th September each year. Are there any other restrictions on dogs on beaches? The Isle of Anglesey (Dogs Fouling of Land) Order 1997 makes it an offence for dog owners not to clean up after their dog in designated areas, which includes beaches. If you fail to clean up after your dog you may be liable to a fixed penalty fine of £75 or prosecution in court, which could result in a fine _of up to £1000. Gwaherddir cwˆ n rhag mynd ar rannau o saith o draethau yn Ynys Môn. Mae arwyddion ar yr holl draethau gyda mapiau arnynt yn dangos lle mae’r gwaharddiad ac yn nodi’r mannau hynny lle gall cw^ n a’u perchenogion fwynhau’r traeth. Ym mha draethau y mae´r cyfyngiadau´n berthnasol? › Biwmares › Benllech › Bae Cemaes › Llanddwyn, Niwbwrch › Llanddona › Porth Dafarch › Bae Trearddur Beth os wyf eisiau mynd â´r ci am dro ar y promenad? Yn y Benllech, Cemaes a Threarddur mae’n rhaid cadw cwn ar dennyn ar y promenadau. Pa bryd mae´r cyfyngiadau mewn grym? Mae’r cyfyngiadau hyn mewn grym o 1 Mai i 30 Medi bob blwyddyn. A oes cyfyngiadau eraill ar gwˆ n ar draethau? Mae perchenogion cwn yn cyflawni trosedd dan Orchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Cw^ n yn Baeddu Tiroedd) 1997 trwy beidio â chlirio i fyny ar ôl eu cwn mewn mannau penodol, sy’n cynnwys traethau. Oni fyddwch yn clirio i fyny ar ôl eich ci efallai y byddwch yn agored i ddirwy sefydlog o £75 neu erlyniad yn y llys a allai olygu dirwy o hyd _at £1000. Dog restrictions on Anglesey's beaches Cyfyngiadau cwˆn ar draethau Môn


ACC30974_Anglesey_Beach_Guide_2017_WEB_BG_flattened
To see the actual publication please follow the link above