Page 133

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

133 V Ä X T S K Y D D VÄXTSKYDDSMEDEL SprayMark, 1 l/fpn. (6 fpn/krt) art nr L33202 Sprutmarkeringsfärg SprayMark används för att minska risken för överlappning, överdosering och missade ytor vid sprutning med flytande gödning, vätmedel, växtskyddsmedel mm. Drygt och ekonomiskt. SW Horto tillhandahåller ett bassortiment till professionella odlare i Sverige. De olika produkternas användningsområde är uppdaterat enligt leverantören/KemI upplysningar. För flera av preparaten gäller begränsningar beträffande behandlingstid på året, betning av djur, karenstid med flera restriktioner. Varje användare är ensam ansvarig för att gällande regelverk för växtskydd följs. Observera att preparaten är indelade i olika klasser. Klass 1 Medlen får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd. Klass 2 Medlen får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som uppfyller särskilda kunskapskrav. Klass 3 Medlen får användas av privatpersoner. Det krävs ingen utbildning. Läs mer om regler och anvisningar på Jordbruksverkets eller Kemikalieinspekionens hemsidor: www.jordbruksverket.se www.kemikalieinspektionen.se Vid beställning behöver vi Ert gällande sprutcertifikatnummer. Kemikalieinspektionen använder följande förkortningar: AV - Avskräckningsmedel IN - Insektsmedel OG - Ogräsmedel SV - Svampmedel TV - Tillväxtregulator B IOLOGISKA BEKÄMPNINGSMEDEL art.nr Binab Golf, 600 gram. Ingen klass. SV L33 077 Binab Golf bekämpar svamppatogener som Botrytis, Verticillium, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, flera typer av häxringar och andra jordburna svamp patogener samt Rotröta. Binab’s produkter är baserade på sporer av de naturligt förekommande svamparna Trichoderma polysporum och Trichoderma atroviride. Giftfritt, miljövänligt och utan karenstid. Binab Golf svampdödaren, 200 gram. Ingen klass. SV L33 076 Kompletterar Binab Golf, för förebyggande punktinsatser där angreppstrycket är högt. Denna koncentration har visat kurativ effekt mot häxringar. Giftfritt, miljövänligt och utan karenstid. Binab TF WP, 0,5 kg. Ingen klass. SV L28 186 Binad TF WP kan användas mot svampangrepp på frukt-, prydnads-, skogsträd, bärväxter, prydnadsväxter, gräsytor, grönsaker och buskar. Biologiskt växtskyddsmedel. Contans WG, 4 kg. Ingen klass. SV 610 002 Contans WG, 400 gram. Ingen klass. SV 610 001 Biologiskt svampmedel. Mot bomullsmögel genom behandling av jord. Trico Garden, 1 l/fpn. 6 fpn/krt Klass 3. AV 660 025 För avskräckning av vilt i planteringar av skogsplantor. För avskräckning av vilt på prydnadsväxter, grönsaksplantor, fruktträd, bär samt i odlingar av raps, vete, korn, havre och förstaårsvall. Turex 50 WP, 1 kg/fpn . 10 fpn/krt Ingen klass. IN 611 248 Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.


DocHdl1OnPREADYtmpTarget
To see the actual publication please follow the link above